ประเภท success ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 บทความ


งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

[กองการศึกษา]

last up date 2020-07-08

งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ..

286

การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น "โครงการถมสระน้ำศรีวนาไล" อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-03

การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น "โครงการถมสระน้ำศรีวนาไล" อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ..

226

การเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งใหม่) และทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

last up date 2020-07-02

การเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งใหม่) และทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ..

234

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเทศบาลตำบลอุบล

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-06-12

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเทศบาลตำบลอุบล ..

230

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล กรณีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อัคคีภัย)

[งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

last up date 2020-06-10

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล กรณีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ..

272

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย และการพิจารณาจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย)

[งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

last up date 2020-06-11

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย และการพิจารณาจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ..

274

การถ่ายทำรายการ

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-06-08

การถ่ายทำรายการ ..

252

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลอุบล

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-06-08

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลอุบล ..

238

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล

[งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

last up date 2020-06-08

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลอุบล ..

270

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-05-27

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ..

390

มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-05-26

มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน ..

262

การประชุมติดตามงานและหารือข้อราชการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-05-22

การประชุมติดตามงานและหารือข้อราชการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล ..

268

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

[กิจการสภา]

last up date 2020-05-21

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ..

356

ส่งมอบแอลกอฮอล์เหลว ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ให้กับทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-05-05

ส่งมอบแอลกอฮอล์เหลว ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ให้กับทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ ..

270

การประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุบล

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-04-23

การประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุบล ..

270

การประชุมติดตามประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙ ) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-04-21

การประชุมติดตามประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙ ) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน ..

274

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

[กิจการสภา]

last up date 2020-04-18

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ..

326

ส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในการป้องกันโรคให้กับ ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-04-14

ส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในการป้องกันโรคให้กับ ๗ ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ ..

320

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-04-08

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ..

244

“ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-04-07

“ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ..

270

การมอบเครื่องพ่นยา จำนวนชุมชนละ ๑ เครื่อง พร้อมกับหน้ากากผ้าอนามัยให้ทุกชุมชน เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-04-03

การมอบเครื่องพ่นยา จำนวนชุมชนละ ๑ เครื่อง พร้อมกับหน้ากากผ้าอนามัยให้ทุกชุมชน เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ..

300

การรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณทั่วอาคารสำนักงานเทศบาล,ห้องประชุม,ห้องทำงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-03-21

การรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณทั่วอาคารสำนักงานเทศบาล,ห้องประชุม,ห้องทำงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ..

598

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-03-19

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ..

324

“อบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-03-14

“อบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ..

266

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-03-11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ..

293

การอบรมโครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-03-11

การอบรมโครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ..

336

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-03-11

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ..

278

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลอุบล (การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-03-06

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลอุบล (การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ..

299

เทศบาลตำบลอุบล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-03-04

เทศบาลตำบลอุบล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ..

271

“มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓”

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-03-02

“มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓” ..

279