ประเภท success ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 บทความ


อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-25

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ..

10

การบรรยายเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เเบบใหม่) ภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-09-24

การบรรยายเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เเบบใหม่) ภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ..

10

โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-16

โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ..

38

การประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายชุมชนขยะเหลือศูนย์ สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-15

การประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายชุมชนขยะเหลือศูนย์ สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ..

36

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑,๒ บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ ๑๐ หนองหอย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-14

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑,๒ บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ ๑๐ หนองหอย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ..

28

“การอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลอุบล” วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-11

“การอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลอุบล” วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ..

24

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรอง โรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก และหมู่ที่ ๑๕ นาคำ

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-10

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรอง โรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก และหมู่ที่ ๑๕ นาคำ ..

28

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-09

“โครงการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆ ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ..

26

"การประชุมศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลอุบล" วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-09-08

"การประชุมศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลอุบล" วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ..

28

การอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-09-05

การอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ..

50

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-31

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

40

“โครงการอบรมพัฒนาความรู้และตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓” ใน “หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร”

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-29

“โครงการอบรมพัฒนาความรู้และตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓” ใน “หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร” ..

56

งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

[กองการศึกษา]

last up date 2020-08-27

งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..

40

“โครงการอบรมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม” ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-24

“โครงการอบรมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม” ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ ๑๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

57

“โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-18

“โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

64

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-08-14

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ..

78

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

[กองการศึกษา]

last up date 2020-08-14

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..

56

“โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓” วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-14

“โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓” วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

62

“โครงการ อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองหอย หมู่ ๑๐” วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-14

“โครงการ อสม.ห่วงใยสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองหอย หมู่ ๑๐” วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

64

โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-08-14

โครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ..

58

“โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนนาคำ หมู่ที่ ๑๕” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-11

“โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนนาคำ หมู่ที่ ๑๕” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ..

56

“โครงการอบรม อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน” ชุมชน หมู่ที่ ๓ ชุมชนก้านเหลือง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-11

“โครงการอบรม อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน” ชุมชน หมู่ที่ ๓ ชุมชนก้านเหลือง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ..

56

“กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๒ ชุมชนท่าบ่อเหนือ

[กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม]

last up date 2020-08-11

“กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๒ ชุมชนท่าบ่อเหนือ ..

58

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[กิจการสภา]

last up date 2020-08-11

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

54

“โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-08-05

“โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ..

68

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[กิจการสภา]

last up date 2020-08-03

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

62

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-29

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ..

70

งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-25

งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ..

84

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-24

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล ..

90

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[สำนักปลัดเทศบาล]

last up date 2020-07-22

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ..

80