กทจ


ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบล 3/2557


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 3/2557 

วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมนิทรรศการ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


Download เอกสารแนบนี้