สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2559

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบเดือน กันยายน 2559