สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2559

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบเดือน สิงหาคม 2559