สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2559

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559