สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2559

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบเดือน เมษายน 2559