สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซอยบัวสวรค์ ๑

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ซอยบัวสวรรค์ ๑ (ทิศเหนือ) อีกฝั่ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ