สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนแม่ชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย