สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุศึกษา

เทศบาลตำบลอุบลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบลประจำปี2558