สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561