สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560