ประกาศจ้างเหมา

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร พร้อมปรับปรุงผาบ่อพัก ซอยเสรี1