งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอุบล

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ได้กำหนดโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2599 ขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ.ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลอุบลจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป