การรับสมัครเด็กเล็ก ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี)

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม พ.ศ.2559 (ในวันและเวลาราชการ)ได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ตามเอกสารที่ได้แนบมา