โครงการจัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลอุบล พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล และคณะผู้บริหารได้กำหนดโครงการจัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลอุบล พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวบรวมปัญหาและอุปสรรค ความต้องการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พร้อมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ขึ้นในวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลาประมาณ 16.30 น.เป็นต้นไป