แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ประจำปีงบประมาณ  2559

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

( เดือน  ตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559   )


หมายเหตุ  

1.  ติดต่อสอบถามได้ที่  ๐๔๕ –๒๘๑๙๑๕-๖  งานพัฒนาชุมชน      

2.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม