ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้างตามมาตรา21ใน พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร

ตามมาตรา21ใน พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522