กำหนดยื่นแบบการเสียภาษีประจำปี2559

เทศบาลตำบลอุบลได้จัดทำประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี2559ดังนี้