ประกาศเรื่องการจัดหาซื้อพัสดุ

ประกาศเรื่องการจัดหาซื้อพัสดุ ประจำปีงบประงาน ๒๕๕๙