รับสมัคร อสม (เพื่มเติม)

เทศบาลตำบลอุบลได้เปิดรับสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (เพื่มเติม) วาระปี 2559-2562 ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2558 เวลา08.30-16.30น.