ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด