ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๒๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๒๗๑/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล,คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๒๗๒/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๒๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๒๗๑/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล,คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๒๗๒/๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด