ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด