ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด