ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด