ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

เทศบาลตำบลอุบล มีข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด