ประกาศยกเลิกการสอบ

ตามที่ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่องการชลอสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล