การชะลอสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การชะลอสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ