ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา