การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล และนายกเทศมนตรีตำบลอุบล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

เทศบาลตำบลอุบล ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล และนายกเทศมนตรีตำบลอุบล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"