ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา