ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา