โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้รับรางวัลพ่อตัวอย่างของชุมชน โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗