ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา