ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน เทศบาลตำบลอุบล

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน เทศบาลตำบลอุบล รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา