ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา