ประกาศเทศบาลตำบลอุบล

เรื่อง การชะลอการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล