ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา