เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาล เรื่อง การตราเทศบััญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ.2557