งานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้กำหนดโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำทุ่งศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานพบกับกิจกรรม การประกวดกระทงสวยงาม (ชุมชน),การประกวดกระทงสวยงาม (บุคคล),การประกวดนางนพมาศ,การแสดงทั้ง ๗ ชุมชน,การแสดงของวงดนตรี,การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุบล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป