โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2557   


ด้วยเทศบาลตำบลอุบล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 7 ชุมชน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ