ขอความร่วมมือในการเตรียมการรับเสด็จ

ขอความร่วมมือในการเตรียมการรับเสด็จ ในวันที่ 29-30 พ.ค 2557 สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี   


เอกสารตามเอกสารแนบ