ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอุบล

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้กำหนดโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ.ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลอุบลจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป