ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา