รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557  

เขตเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

ตั้งแต่วันที่ 28-30 เม.ย 1-8 พ.ค. 57