แจ้งของดการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

การประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งของดการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา