งานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้กำหนดโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำทุ่งศรีวนาไล หน้าเทศบาลตำบลอุบล จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป