ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนัก..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอุบล  


ตามที่เทศบาลตำบลอุบล ได้ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา ซึ่งการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ