ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

- ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๔ / ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ที่ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ - ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - แบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ - แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย